เต็นท์เช่าโรงเรียน สถาบันในเชียงใหม่ อัครพลบริการ 081-602-1553

เต็นท์เช่าโรงเรียน สถาบันในเชียงใหม่

เต็นท์เช่าโรงเรียน สถาบันในเชียงใหม่ อัครพลบริการ 081-602-1553.

นวัตรกรรมใหม่งานบริการ สินค้ามาตราฐาน งานคุณภาพ ราคาส่ง

เต็นท์เช่าโรงเรียน สถาบันในเชียงใหม่
เต็นท์เช่าโรงเรียน สถาบันในเชียงใหม่ อัครพลบริการ

เต็นท์เช่าโรงเรียน สถาบันในเชียงใหม่ อัครพลบริการ 081-602-1553.

 • โรงเรียนมัธยมในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เชียงใหม่ , โรงเรียนจอมทอง อ.จอมทอง , โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม อ.เชียงดาว
  โรงเรียนไชยปราการ อ.ไชยปราการ , โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม อ.ดอยเต่า , โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม อ.ดอยสะเก็ด , โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่ อ.สันป่าตอง , โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อ.แม่ริม , โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อ.แม่วาง
  โรงเรียนบ้านแม่โต๋ อ.สะเมิง, โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อ.ฝาง , โรงเรียนพร้าววิทยาคม อ.พร้าว ,โรงเรียนแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม
  โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม อำเภออมก๋อย, โรงเรียนแม่แตง อำเภอแม่แตง , โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อำเภอแม่ริม
  โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม อำเภอแม่แตง, โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย อำเภอแม่ออน ,โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ , โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ,โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อำเภอเวียงแหง
  โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ, โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม อำเภอสะเมิง , โรงเรียนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง,โรงเรียนสันติสุข อำเภอดอยหล่อ, โรงเรียนสันทรายวิทยาคม อำเภอสันทราย, โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง,โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม อำเภอแม่แตง,โรงเรียนสารภีพิทยาคม อำเภอสารภี,โรงเรียนหอพระ อำเภอเมืองเชียงใหม่
  โรงเรียนหางดงรัฐ ราษฎร์อุปถัมภ์ อำเภอหางดง, โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม อำเภออมก๋อย,โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม อำเภอเชียงดาว, โรงเรียนฮอดพิทยาคม อำเภอฮอด
 • โรงเรียนประถมในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  โรงเรียนอนุบาลร่มเย็น อำเภอเมืองเชียงใหม่, โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่
  โรงเรียนวัดกู่คำ(เมธาวิสัยคณาทร) อำเภอสันป่าตอง, โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) อำเภอสันป่าตอง
  โรงเรียนบ้านสันพระเนตร, โรงเรียนวัดมะกับตองหลวง, โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
  โรงเรียนแม่อายวิทยาคม อำเภอแม่อาย, โรงเรียนสาธิต,โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่
  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่
 • โรงเรียนนานาชาติ
  โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่, โรงเรียนนานาชาตินครพายัพ อำเภอเมืองเชียงใหม่
  โรงเรียนนานาชาติเปรม ติณสูลานนท์ อำเภอแม่ริม,โรงเรียนนานาชาติลานนา อำเภอเมืองเชียงใหม่
  โรงเรียนนานาชาติอเมริกันแปซิฟิก อำเภอหางดง,โรงเรียนนานาชาติเกรซ อำเภอหางดง
  โรงเรียนคริสเตียนเยอรมันเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่
 • โรงเรียนเอกชน
  โรงเรียนสุทธิวงค์ดำรงวิทย์ อำเภอจอมทอง, โรงเรียนอนุบาลสุทธิวงค์ อำเภอจอมทอง
  โรงเรียนอนุบาลสวนแก้ว อำเภอจอมทอง, โรงเรียนไชจีนะวิทยา อำเภอจอมทอง
  โรงเรียนณัฐชวิทย์ อำเภอจอมทอง, โรงเรียนพิงค์พระนครวิทยา อำเภอสันป่าตอง
  โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา อำเภอสันป่าตอง, โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง อำเภอสารภี
  โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน อำเภอเมืองเชียงใหม่,โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม อำเภอแม่แตง
  โรงเรียนดาราวิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่, โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่
  โรงเรียนธรรมราชศึกษา อำเภอเมืองเชียงใหม่, โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่
  โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่,โรงเรียนพิงครัตน์ อำเภอเมืองเชียงใหม่
  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่, โรงเรียนรังษีวิทยา อำเภอฝาง
  โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา อำเภอฝาง, โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่
  โรงเรียนวชิรวิทย์ อำเภอเมืองเชียงใหม่,โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่
  โรงเรียนวารีเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่, โรงเรียนวิชัยวิทยา อำเภอเมืองเชียงใหม่
  โรงเรียนสายอักษร อำเภอฝาง, โรงเรียนไชยโรจน์วิทยา อำเภอเมืองเชียงใหม่
  โรงเรียนปราณีวิทยา อำเภอแม่อาย, โรงเรียนนันทชาติ อำเภอหางดง
  โรงเรียนสิริมังคลานุสรณ์ อำเภอเมือง
 • สถาบันอาชีวศึกษา
  วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่, วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่, วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
  วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง, วิทยาลัยการอาชีพฝาง,วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่, วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่
 • สถาบันอาชีวศึกษา(เอกชน)
  โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่, โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย, โรงเรียนเมโทรเทคโนโลยี
  โรงเรียนเชียงใหม่อินเตอร์, โรงเรียนไทยวิจิตรศิลปเชียงใหม่, โรงเรียนศรีธนาเชียงใหม่
  โรงเรียนพาณิชยการลานนาเชียงใหม่, โรงเรียนพาณิชยการเชียงใหม่
  โรงเรียนพายัพเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ
 • สถาบันระดับอุดมศึกษาของรัฐ
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Chiang Mai University
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Maejo University
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Chiangmai Rajabhat University
  มหาวิทยาลัยพายัพ Payap University
  มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ North-Chiang Mai University
  มหาวิทยาลัยฟาร์อีเทอร์น
  สถาบันการพลศึกษา
  วิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา